SALTPOND DEANERY

Dean: V. Rev. Fr. John Mike Mensah

Saltpond, St. John the Baptist: Box 53, Tel.: 042-33833
Fr. Bernard Ackon (PP), George Tandoh, PV), Fr. Francis Amonoo

Nankesido-Saltpond, St. Augustine’s Parish

Fr. Dominic Amoah (PP).

Anomabo, Mary Immaculate: Box 19, Tel.: 042-31525
Frs. Sylvester Essilfie (PP), Bright Acquah (PV)

Mankessim, St. Paul: Box MK 191,
Fr. Daniel Ganu (PP),  (PV)

Essiam, Sacred Heart: Box 10
Frs. Samuel Condua (PP),  (PV)

Apam, St. Joseph: Box 62
Frs. Anthony Yorke (PP),  (PV)

Abura Dunkwa, St. Stephen: Box AB 60, Abura Dunkwa, Tel: 03321-31138
Frs. Francis Nyarko-Bamfo  (PP), (PV)

Dawaranpong, St. Joseph’s, C/O Box 62, Apam
Frs. Emil
(PP), Edward Nti (PV)

Besease, St. Michael: Box 16
Frs.  (PP), (PV), Fr. John Mensah-Priest-Incharge of Ajumako Church and Chaplain to the students of UEW, Ajumako Campus

Ayeldu, St. Augustine’s Catholic Church

Fr. Anthony Boakye Afrifa (PP)

St. Clare, Mankessim

Fr. James Essuon